REGULAMIN SKLEPU I SERWISU celinamatysiak.com

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Usługa dostępu do płatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez Sprzedawcę.
 2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie ze Sklepu i Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§2. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy celinamatysiak.com znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (katalog).
 2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów Produktów.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: https://celinamatysiak.com/shop/, https://celinamatysiak.com/courses/
 4. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klientem sklepu jest zarówno Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, Przedsiębiorca na prawach konsumenta – zawierający ze Sprzedawcą umowę związaną z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mającą dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu oraz Platformy kursowej, w tym w szczególności uzyskująca dostęp odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Administracji serwisu.
 6. Sprzedawca – Celina Matysiak-Kasprzak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Celina Matysiak-Kasprzak, 25 Newton House, Cavalry Road, CO27AP Colchester, United Kingdom
 7. Platforma kursowa – strona internetowa https://celinamatysiak.com/konto-uzytkownika/ służąca do przechowywania i udostępniania kursów zarejestrowanym Użytkownikom.
 8. Konto Klienta – profil Klienta na Platformie kursowej umożliwiający mu dostęp do zakupionych Produktów oraz historii zamówień. 
 9. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Dostęp do płatnej usługi, w zależności od produktu, może być ograniczony czasowo.
 10. Newsletter– wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych, usługach, produktach Sprzedawcy, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Sprzedawca uzna za wartościowe dla Użytkownika, przesyłane do społeczności celinamatysiak.com
 11. Produkt – produkt elektroniczny, którym może być Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 12. Treść cyfrowa – produkt wytwarzany i dostarczany w formie elektronicznej.
 13. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostępu do nich, lub jako usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi.
 14. Formularz Zamówienia – formularz służący realizacji zakupów w Sklepie.
 15. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 16. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 17. Interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

§3. Wymagania techniczne i zasady świadczenia Usługi

 1. Interoperacyjność: Dostęp i korzystanie z Usługi możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 8, 10 i 11, MS Windows XP SP-3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji oraz programu (pluginu) Microsoft Silverlight 5.1 lub jego nowszej wersji oraz Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. Niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej.” Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się do Administracji celinamatysiak.com Materiały wideo dostępne w ramach Produktów posiadają polską wersję językową.
 2. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo.
 3. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
 4. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem celinamatysiak.com było poprawne. Jednakże Sprzedawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać do info@celinamatysiak.com  Będą one rozpatrywane indywidualnie.
 5. Sprzedawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 6. Ze względu na niezależne od Sprzedawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Sprzedawca nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 7. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z Serwisu celinamatysiak.com w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu celinamatysiak.com W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 8. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 9. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Ochrony Prywatności dostępny TUTAJ.

 §4. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie, Produkty, ich aktualizacja

 1. Korzystanie z Serwisu może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie.
 3. W ramach Serwisu dostępne są następujące Produkty:
  1. E-booki,
  2. Kursy online,
  3. Konsultacje online 
 4. W czasie dostępności Produktów mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów (tzw. aktualizacja) w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach danego Produktu pozostaje zgodna z jego opisem. 
 5. Dostęp do niektórych Produktów może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
 6. W ramach pojedynczego Dostępu, możliwe jest odtwarzanie materiału objętego tym Dostępem wyłącznie na jednym urządzeniu jednocześnie.
 7. Administracja serwisu celinamatysiak.com zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.
 8. Dostęp do oferowanych w Serwisie Produktów bezpłatnych wymaga wyłącznie posiadania systemu komputerowego, spełniającego określone wymogi techniczne.
 9. Klient dokonujący zakupów określonych Produktów ma również dostęp do Platformy kursowej, której staje się Użytkownikiem oraz na której loguje się do indywidualnego, bezpłatnego Konta Klienta. 
 10. O uzyskaniu Dostępu do Usługi/Platformy kursowej Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
 11. Posiadanie Konta Klienta jest konieczne do korzystania z Platformy kursowej.
 12. Niezbędne do posiadania i utrzymania Konta Klienta jest posiadanie poprawnego adresu e-mail oraz dostępu do internetu. 
 13. Sprzedawca udostępniając Konto Klienta na Platformie kursowej zawiera jednocześnie z Użytkownikiem umowę o utrzymanie i prowadzenie tego konta.
 14. Sprzedawca odpowiada za poprawną i bezpieczną działalność Platformy kursowej.
 15. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta Klienta z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik Platformy kursowej narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i tym samym korzysta z Platformy kursowej w sposób niedozwolony, co oznacza m.in.: jakiekolwiek próby włamania, utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone na Platformie. Jednocześnie administracja Platformy kursowej zastrzega, że takie działania mogą skutkować nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Platformy kursowej oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.
 16. Użytkownik może usunąć Konto Klienta lub wysłać do administracji Platformy kursowej na adres: info@celinamatysiak.com taką prośbę, jednakże musi mieć świadomość, że uniemożliwi to dostęp do zakupionych Produktów. 

§5. Składanie zamówień

 1. Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Produktu, powinien użyć przycisku „Dodaj do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
 2. Następnie Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Jeżeli Klient dokonuje Zamówienia na firmę, powinien kliknąć w dedykowany checkbox i uzupełnić Formularz danymi firmy, tj.: NIP, kraj, nazwa firmy, adres. 
 4. Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia w sekcji „Dodaj komentarz do Zamówienia”.
 5. Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin oraz politykę prywatności.
 6. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w przycisk „Zamawiam i płacę”.
 7. Po opłaceniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oraz potwierdzenie wyrażenia przez Klienta zgody na utratę prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Po sfinalizowanym Zamówieniu w przypadku niektórych Produktów, Sprzedawca wysyła dane do logowania do Konta Klienta dostępnego na  Platformie Kursowej. 
 9. Nie ma możliwości złożenia zamówienia na firmę zagraniczną bezpośrednio w sklepie. W takim wypadku prosimy o wiadomość na adres info@celinamatysiak.com z podaniem adresu firmy oraz jaki produkt chce się zakupić. 
 10. Administrator nie ma możliwości edycji danych na fakturze wystawionej samodzielnie przez Klienta w Sklepie. 
 11. Klient może także otrzymywać Treści cyfrowe w związku z zapisem do Newslettera. Regulacje te zostały opisane w Regulaminie Newslettera 

§6. Dostarczanie Produktów i płatności w Serwisie

 1. W Sklepie za zakupy płaci się za pośrednictwem płatności kartą. Operatorem płatności jest Stripe. Sprzedawca może wprowadzać dodatkowe metody płatności.
 2. Sprzedawca o dostępie do dodatkowej metody płatności, będzie informować w sposób wyraźny w swoich kanałach komunikacyjnych i na stronie Sklepu. 
 3. Produkty po ich opłaceniu są wysyłane do 24h na adres mailowy wskazany w Formularzu zakupowym.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura 
 5. Ceny Produktów to ceny brutto.
 6. Administracja serwisu celinamatysiak.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio dokonane zakupy.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Produktu, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Produktu, jeżeli:
  1. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu lub
  2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Produktu miał istotne znaczenie dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§7. Zgodność Produktu z umową

 1. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. Opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  2. Przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. Nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. Występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,
  3. Być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. Być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 4. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą także Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§8. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, Platformy kursowej, procesem zakupu jak i dotyczące Produktu.
 2. Reklamacje należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres info@celinamatysiak.com 
 3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Klienta, numer zamówienia oraz żądania związane z reklamacją. 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na kontakt podany podczas składania reklamacji.
 6. Wszystkie prawa Klienta związane z reklamacją zostały opisane w ustawie o prawach konsumenta.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie, dotyczą Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2. Klient ma prawo terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, odstąpić od umowy bez podania przyczyny z zastrzeżeniem wyjątków, które zostały opisane w niniejszym paragrafie.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres info@celinamatysiak.com 
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia od Klienta, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących wypadkach:
  1. O świadczenie usług – jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem wykonywania usługi, że po jej wykonaniu utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (np. e-book) – jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Jeżeli Klient wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z Produktów: Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie do nich dostępu lub zablokowanie Konta Klienta.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą. 
 12. Sprzedawca zastrzega dla niektórych Produktów, tzw. gwarancję satysfakcji. Oznacza to, że Sprzedawca stosuje korzystniejsze niż wynika to z prawa, zasady dotyczące odstąpienia od umowy, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez okres wskazany w opisie Produktu lub w ofercie. 
 13. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który jest zawarty w załączniku nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

§10. Prawa autorskie i licencja

 1. Wszelkie treści, zdjęcia materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Serwisie są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. W związku z udostępnianiem Użytkownikowi zakupionych materiałów w ramach Produktów, Sprzedawca udziela na czas nieokreślony niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji bez prawa do udzielenia sublicencji na ich korzystanie na następujących polach eksploatacji:
  1. Dozwolony użytek własny, np. wydruk,
  2. Wprowadzenie do pamięci komputera. 

§11. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez z Usług w Serwisie, jest prawo brytyjskie.
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. Bezpłatnego skorzystania z pomocy organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów 
 6. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. 
 2. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Platformy kursowej.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15.04.2023 r.